Som tidligere annonsert, så ble årsmøtet i Fet svømmeklubb avholdt 21. mars 2018. Fullstendig referat og protokoll vil foreligge straks det er skrevet/signert av årsmøtets valgte signaturrepresentanter. Årsmøtet ble lovlig satt, og kort oppsummert så ble virksomhetsplan 2018-2021, økning av medlemskontingenten fra 2019, og videre arbeid med innhenting av faste ressurser/innleie vedtatt. Ordinære årsmøtesaker så som årsberetning, regnskap og budsjett ble gjennomgått og tatt til etterretning/godkjent.
 
Det ble også valgt ny leder og styremedlemmer, og det nye styret består av følgende personer:
Leder: Monita Skaali (Ny – 1 år)
Nestleder: Lars Torleif Langstad (Ikke på valg)
Økonomi: Kai-Ove Hansen (Gjenvalgt – 1 år)
Styremedlem: Kjetil Antonsen (Ikke på valg)
Styremedlem: Wenche Jensen (Ny – 2 år)
Styremedlem: Harald Guslund (Ny – 2 år)
Vararepresentant til styret: Lars Lindheim Eriksen (Ny – 2 år)
 
Vi ønsker nytt styre velkomment og takker avtroppende for vel utført innsats.