Skolesvømming

Etter en god dialog over en lengre periode mellom Fet Svømmeklubb, skolene i daværende Fet kommune og kommunens skolefaglig rådgiver ble det våren 2017 startet et pilotprosjekt hvor svømmeklubb gjennomførte den lovpålagte svømmeundervisningen for 4.trinnselevene ved både Hovinhøgda og Garderåsen skoler. Også 3.trinns- og 6.trinnselevene ved Garderåsen var med i piloten. Erfaringene var såpass positive at svømmeklubben fra skoleåret 2017/2018 fikk et delansvar for svømmeundervisningen på barnetrinnene ved Hovinhøgda, Riddersand og Garderåsen skoler, naturligvis i nært samarbeid med skolene. Fra og med skoleåret 2018/2019 er barnetrinnene ved de fire skolene Dalen, Hovinhøgda, Riddersand og Garderåsen med i prosjektet. Modellen som brukes er å dele elevene inn i grupper à 15 elever hvor undervisningen ledes av en svømmeinstruktør fra svømmeklubben i samarbeid med en lærer fra skolen som kjenner elevene godt.

Målet med undervisningen er at elevene innen utgangen av 4.trinn skal bedre sine ferdigheter i svømming og at de da skal klare svømmedyktighetsmerket som innebærer å falle (hoppe/stupe) uti på dypt vann, svømme 100 meter på magen og underveis plukke opp en gjenstand med hendene. Deretter stoppe og hvile hvor man flyter på magen, ruller over ryggen og flyter på ryggen, i til sammen 3 minutter. Til slutt svømmer man 100 meter på ryggen og tar seg opp på land.

Det svømmefaglige grunnlaget som blir brukt i undervisningen er Norges Svømmeforbunds sine anbefalinger i ”Slik lærer du å svømme”. Her konsentrerer man seg først om vanntilvenning og deretter kjerneøvelsene dykke – flyte – gli og fremdrift. Elevene skal gjennom undervisningen bli kjent med elementet vann, og dets innflytelse på kroppen. Det betyr å få en praktisk innsikt i vannets egenskaper og hvordan vi kan utnytte disse på en hensiktsmessig måte.

Fra og med skoleåret 2017/2018 fikk også 2.trinnselevene et tilbud som svømmeopplæring på våren innenfor det samme prosjektet, og 3.trinnselevene en liten tjuvstart på 4.trinnssvømmingen med 4-5 timer rett før sommeren. Da hadde vi allerede startet opp med barnehagesvømming i 2016 for 8 av bygdas barnehager.

Per i dag så har da 4.trinnselevene på Dalen, Hovinhøgda, Riddersand og Garderåsen barneskoler et tilbud om 8-10 timer vanntilvenning som 4-åringer, 8-10 timer videre vanntilvenning og begynnende svømmeopplæring som 5-åringer, 8-12 timer svømmeopplæring i 2.trinn, 4-5 timer svømmeopplæring i 3.trinn, og 12-15 timer svømmeopplæring i 4.trinn. Når prosjektet starter i 2017 var det rundt 30-40% av 4.trinnselevene som var svømmedyktige i følge «definisjonen» over, nå ligger på i overkant av 90%. Innsats belønnes, og her har alt fra svømmeinstruktører, lærere, kjørehjelpere, inspektører, rektorer, administrasjonen på de lokale skolene og sentraladministrasjon i kommunen trukket i samme retning over mange år. Det gir gode resultater som vi sammen er stolte av!

Utesvømming med skoler

Som en del av det samme prosjektet, men også det større prosjektet utesvømming (Heia Open og GlommaDyppen) som vi driver sammen med Sørumsand IF svømmegruppe, kom vi allerede i 2019 i gang med utendørs skolesvømming. De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt dette (heldigvis), og vi kjenner på aldri så lite stolthet av at vi også her var tidlig ute med å gjenoppdage utendørsarenaen. Men først kan vi på ingen måte si vi var.

Før, dvs i hvert fall på 1950- og 1960-tallet, sikkert tidligere også, var det vanlig at svømmeopplæringen forgikk utendørs. Det er usikker hvorfor, men da flere basseng åpent utover 1970-tallet ble mye av opplæringen flytte innendørs. Mye bra i det, men uheldig at vi ikke beholdt i hvert fall deler utendørs. Det er nå igjen snakk om at en del av svømmeopplæringen bør forgå utendørs, og det støtter vi fullt og helt. Heldigvis er det fler og fler som tar opp dette og legger noe av undervisningen ute. Men å presentere det som noe helt nytt er vel ikke helt riktig, strengt tatt tar vi bare tar opp igjen en tradisjon vi ser ut til å ha glemt i rundt 50 år… Gjennom en tidligere deltager på vårt 60+ trimparti, Arve Borud, har vi fått tilgang til en film som viser utendørs svømmeopplæring i Monserudvika. Opprinnelige format er en 8mm film, men det har nå blitt digitalisert og lagt ut på GlommaDyppens YouTube-kanal:

I fjor da vi ble bedt om å presentere våre erfaringer fra utesvømming med skoler på Norges Svømmeforbund sin Kompetasenhelg kom vi over et sett med arkivfoto fra svømmekurs som ble holdt på Lianvannet utenfor Trondheim i august 1956. Alle bildene under er delt med tillatelse fra Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.

Vi ønsker gjerne innspill på de historisk perspektivene her, og tar gjerne i mot ris der vi kanskje trår feil, og eventuelt ros fordi vi trekker fram at alt ikke var verre før!

I etterkant av at Fet Historielag la ut link til filmen over har Else-Marie Aslesen funnet fram et avisutklipp fra 21.juli 1959 som forteller litt mer on kurset, hvordan det ble gjennomført og hvor mange som var med. Vi deler dette utklippet videre siden det hører sammen med historiefortellingen over: